CERTEX hållbarhetsmål innefattar fem områden, där vi ser att vi har stor påverkan och stora risker, men också ­områden där vi ser att vi kan göra stor skillnad. För hållbarhetsmålen finns också en intern handlingsplan för respektive område. Denna handlingsplan syftar till att hantera de löpande aktiviteter som vi gör för att verka för att nå våra hållbarhetsmål.

Arbetsmiljö

CERTEX ska verka för att ha säkra, jämställda och hälso­samma arbetsmiljöer, där medarbetarna trivs och mår bra.

Fokusområden:
God medarbetare | Hälsosam arbetsplats | Mångfald

Mål:

 • CERTEX ska vara certifierade enligt ISO 45001 senast 2020.
Work helmets on container
Railway

Resursanvändning

CERTEX ska verka för en effektiv och ansvarsfull användning av resurser, för att medverka till en långsiktigt hållbar värld.

Fokusområden:
Avfallshantering | Transport | Energianvändning

Mål:

 • Andelen flygresor ska minska med 50% till år 2025.
 • Nya tjänstebilar uttagna efter 2020 ska ha ett utsläpp under 60 g CO2/km.
 • Senast år 2030 ska CERTEX endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.
 • Användningen av köpt energi ska halveras till år 2030 relativt 2018.
 • 100% av energianvändningen ska vara från förnyelsebara källor senast 2020.

Produkter

CERTEX ska verka för att minska klimatpåverkan i produktlivscykeln och erbjuda produkter som inte innehåller material som kan vara skadliga för människa och miljö.

Fokusområden:
Material | Produktlivscykel

Mål:

 • CERTEX ska kontinuerligt kontrollera produkternas innehåll och utifrån detta ställa krav på leverantörerna.
 • Senast 2025 ska CERTEX förpackningar vara fria från plast.
 • CERTEX ska medverka till en hållbar sluthantering av företagets produkter genom att senast 2020 införa kassationsanvisningar i bruksanvisningar för egenproducerade produkter.
Steel wire rope from CERTEX
Growing money

Affärer

CERTEX ska verka för långsiktigt hållbara affärer i alla led, både genom att ta ansvar för leverantörskedjan och säker­ställa nöjda kunder.

Fokusområden:
Leverantörer | Kunder

Mål:

 • 100% av CERTEX leverantörer ska ha undertecknat Code of conduct senast 2020.
 • 100 % av CERTEX leverantörer av direkt material från prioriterade länder* ska vara reviderade inom 2022. (*enligt Axel Johnson Internationals Guideline for Sustainability in Supply Chain.)
 • CERTEX ska kontinuerligt mäta kundnöjdhet och arbeta för att bibehålla eller förbättra resultatet.

Socialt ansvar

CERTEX ska driva affärer under goda etiska förhållanden och ta ansvar för sitt närområde.

Fokusområden:
Etiskt agerande | Miljöprojekt | Social hållbarhet

Mål:

 • 100% av medarbetarna ska ha undertecknat Code of Ethics.
 • CERTEX eventuella sponsring ska relatera till aktiviteter och projekt inom miljö och social hållbarhet och gå i linje med CERTEX hållbarhetsmål.
 • CERTEX ska tillsammans med Axel Johnson arbeta med hållbarhet i företagets närområde.