Sustainability (ferrule with plant) | © CERTEX Svenska AB

Vi på CERTEX är övertygade om att hållbarhet är nyckeln till ett framtidssäkrat företag. Därför vill vi aktivt bidra till att påverka den bransch där vi är verksamma i en mer hållbar riktning. Genom att tillhandahålla mer hållbara erbjudanden till våra kunder samt arbeta för att minska vår egen klimatpåverkan kan vi vara delaktiga i att driva förändringen.

Certifikat ISO 14001, CERTEX SvenskaEtt tydligt steg i CERTEX hållbarhetsarbete är att vi implementerar ett miljöledningssystem. Syftet med miljöledningssystemet är att vi på ett systematiskt sätt ska arbeta med att minimera våra arbetsprocessers miljöpåverkan och ständigt förbättras. För att visa att vi aktivt arbetar med miljöfrågorna är vårt miljöledningssystem certifierat i enlighet ISO 14001:2015 och 45001:2018. Vi har även en miljöpolicy

Hösten 2019 antogs CERTEX Svenskas nya hållbarhetsmål. Dessa hållbarhetsmål innefattar fem områden, där vi ser att vi har stor påverkan och stora risker, men också områden där vi ser att vi kan göra stor skillnad. Dessa områden är arbetsmiljö, resursanvändning, produkter, affärer och socialt ansvar.

CERTEX är även en del av Axel Johnson International och dess koncerngemensamma hållbarhetsarbete. Hållbarhet är en av koncernens vägledande principer och en grundläggande del av affärsstrategin. Axel Johnson International anser att företagen har en viktig roll i hållbarhetsarbetet och att de kan fungera som en drivkraft i den förändring vi står inför. Läs mer om hur gruppen arbetar mot en mer hållbar industri på Axel Johnson Internationals hållbarhetswebbplats

 

Hållbarhetsmål
Uppförandekod för leverantörer
Samarbeten