Vi på CERTEX vill göra rätt

Vi strävar efter att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat. Vi värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll i att hjälpa oss att lyckas. För att säkerställa efterlevnad av våra värderingar och policys har vi implementerat en koncerngemensam visselblåsartjänst, som hanteras av en extern part. Vi uppmanar samtliga medarbetare och samarbetspartners att rapportera eventuella åtgärder som strider mot våra företagsprinciper. Genom detta främjar vi känslan av trygghet och bidrar till att upprätthålla en sund företagskultur.Vår visserblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext. 

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre, https://whistleb.com. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.
 

Till visselblåsartjänsten