Installera din stållina på ett korrekt sätt för en säker användning och för att inte skada din produkt. Här hittar du tips för hur du lindar av stållinan från emballaget, råd om koppling och inkörning samt hur du vid behov kapar stållinan. 


Installation av stållinan bör utföras i enlighet med en plan som har tagits fram av användaren. Det är viktigt att installationen sker på ett sådant sätt att stållinan behåller sina tillverkningsegenskaper. 

Tänk på! Var försiktig när stållinans fixerade ände lösgörs från det levererade emballaget. När stållinan lossas vill den räta ut sig, vilket kan medföra skada om lossningen inte sker på ett kontrollerat sätt.

Stållina levererad i ring

Stållina som levereras i en ring ska lindas av genom att ringen placeras på marken och rullas ut rakt. Säkerställ att den inte förorenas av damm, grus, fukt eller annat skadligt material.

Stållinan ska aldrig dras ut från en icke-roterande ring, eftersom det kommer leda till att linan tvinnas och riskerar ”kink”. Om ringen är för stor för att hanteras manuellt behöver den placeras på ett roterande centrum där linan lindas av i takt med att den matas ut från ringen.

Figur 1 och figur 2 visar korrekt sätt för avlindning av stållinan. Figur 3 visar felaktig avlindning och hur stållinan formar "kinks".

Stållina levererad på trumma

Placera trumman eller krysset på en axel i en för ändamålet lämplig ställning, som gör att trumman kan rotera och bromsas för att undvika att linan matas ut för snabbt.

Spolning på trummor i flera lager bör ske under belastning. Detta för att säkerställa att de undre linlagren, särskilt bottenlagret, lindas rätt på trumman. Lämplig belastning är ca 10 % av linans nominella last.

Den levererade stållinan ska placeras så att vinkeln vid spolningen blir så liten som möjligt, max 1,5°. Detta kan uppnås genom att placera emballaget/stativet så långt från vinschtrumman som möjligt. Om det bildas en ögla på stållinan är det viktigt att denna inte dras åt, då det kan riskera kink.

Vid spolning ska trummorna placeras så att linan löper utan att skapa en omvänd böjning (S-form), se figur, dvs. från trummornas topp till topp eller från botten till botten.

Tänk på! Leveransemballaget är normalt inte utformat för att användas vid spolning under belastning och är därför inte tillräckligt stark för att klara detta. Om det är nödvändigt att spola linan under belastning bör detta anges vid beställningen av stållinan, så att emballaget kan anpassas.

Vid spolning till krantrumma utan belastning ska kroken sänkas maximalt och belastas med en vikt motsvarande 2,5-5% av stållinans MBL, för att stållinan ska lindas tajt på trumman.

Koppling

Den nya stållinan kan installeras med hjälp av den befintliga stållinan, om sådan finns, genom att gripstrumpor monteras som koppling i respektive ände på stållinorna. Gripstrumpan måste fästas ordentligt på linorna, vilket görs genom najning eller med lämpligt linlås. Alternativt kan en påsvetsad ögla användas som koppling.

Det är viktigt att minska risken för att vridspänning överförs från den befintliga till den nya stållinan, speciellt vid byte av rotationsfria linor. Det kan göras genom att ansluta linorna med en fiberlina, alternativt kan hopkopplingen eller linstrumpan utrustas med lekare, som möjliggör individuell vridning mellan linorna.

Tänk på! Vi avråder från att svetsa ihop den nya och den befintliga linan. Detta kan dels skapa vridning i den nya linan och svetsningen kan brista till exempel vid passage i linskivor.

Som alternativ kan installation göras med en pilotlina bestående av en tunnare fiber- eller stållina, som fästs i en gripstrumpa i den nya linan. Om en stållina används som koppling ska den vara rotationsfri eller ha samma slagningsriktning som den nya linan.

Tänk på! Den lina som används som koppling eller pilotlina behöver ha tillräcklig hållfasthet för att klara den nya stållinans egenvikt och eventuell påfrestning vid installationen. 

Inkörning

Innan en nyinstallerad stållina tas i full drift ska utrustningen köras med reducerad hastighet och låg belastning (upp till 10% av maxlast, WLL) genom ett flertal böjväxlingar/driftscykler. Detta gör att den nya stållinan gradvis anpassas till arbetsförhållandena genom ”självjustering” och förlänger livslängden.

Kontrollera att linan spolas korrekt på trumman, så att det inte uppstår slack eller bildas öglor på linan vid trumman. Vid montering är det också viktigt att linan kan löpa fritt, så att den inte skadas av friktion eller objekt med skarpa kanter.

Tänk på! Oregelbunden spolning kommer att leda till kraftigt ytslitage och förvrängning av linan.

 

Kapning av stållina

Normalt levereras linorna i kapade längder, där ändarna är "konade" genom glödkapning. Om det är nödvändigt att kapa stållinan på plats innan montering ska linan låsas genom najning, båda sidorna om kapstället. Detta görs för att inte linan ska bli skadad genom att kardelerna blir lösa och/eller ändrar stigning.

För förformade standardlinor räcker normalt sett en najning på vardera sida av kapstället. För icke-formade linor, rotationsfria och parallellslagna stållinor rekommenderas minst två najningar på vardera sida. Längden på najningen bör motsvara minst 2 x lindiametern.

Kapning av linan ska ske med vinkelslip, skärbrännare eller speciell linkap. Se till att ha god ventilation vid linkapningen, för att undvika ansamling av ångor, då detta kan vara skadligt för hälsan.

Tänk på! Vissa speciallinor innehåller syntetiskt material som kan avge giftig rök när det värms upp till en temperatur som är högre än normal produktionstemperatur.

 

Tänk på! Stållinor som framställts av trådar av kolstål anses inte vara hälsofarliga i normalt leveranstillstånd. Under efterföljande bearbetning (t.ex. kapning, svetsning, slipning, rengöring) kan damm och ångor bildas som innehåller element som kan påverka personer som utsätts för dessa.

Efter att stållinan har kapats kan det vara nödvändigt att säkra ändarna på linan. Detta gäller framför allt för rotationsfria stållinor och speciallinor, där ändarna bör svetsas efter kapning. Om ändarna inte säkras kan det leda till slakhet eller snedvridning i linan. En alternativ metod för kapning är att brännkapa ändarna, vilket är en process som gör att formen på trådar och kardeler bibehålls.