Användning

Före första användning

a) att linan överensstämmer med beställningen;
b) att linan och/eller emballaget inte har skador;
c) linans diameter, enligt nedan;
d) att certifikat finns;
e) att linan är lämplig för avsett ändamål;
f) att utrustningen som linan ska användas tillsammans med fungerar.

Användning i riskfyllda förhållanden

Om linan ska användas i riskfyllda förhållanden bör en riskbedömning utföras, i enlighet med vilken maxlasten bör väljas alternativt justeras. Exempel på sådana förhållanden kan vara offshore-verksamhet, personlyft eller farlig last.

Temperaturens påverkan på maxlasten (WLL)

Stållinor kan med säkerhet användas inom temperaturintervallet -40°C till 100°C, även om funktionaliteten till viss del kan påverkas vid temperaturer lägre än -25°C. Linor med stålkärna kan användas vid temperaturer upp till 200°C, men minbrottlasten ska reduceras med 10% vid temperaturer över 100°C. Om linan ska användas vid temperaturer under -40°C eller över 200°C bör Certex rådfrågas.

Beroende på vilken stållinetyp som används och valet av infästning kan den tillåtna maxlasten ändras med hänsyn till rådande drifttemperatur, i enlighet med nedanstående tabell. Användningen av stållinan inom tillåtet temperatur-område medför inte en bestående reducering av max-lasten, märklasten gäller vid återgång till normal temperatur.

Infästning

Låsmaterial
Stålline-
Tillåten last uttryckt i % av max last (WLL)
 
 
 
 
 
 
material
kärna
Temperatur (t) ºC
 
 
 
 
 
 
 
 
-40 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 300
301 - 400
400
P-lås
Alum.
Fiber
100
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
P-lås
Alum.
Stål
100
100
Nej
Nej
Nej
Nej
P-lås
Stål
Fiber
100
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
P-lås
Stål
Stål
100
100
90
75
65
Nej
Splits
-
Fiber
100
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Splits
-
Stål
100
100
90
75
65
Nej
Ingjut.
Zink/leg.
Fiber
 
 
-40-80°C
100%
 
 
Ingjut.
Zink/leg.
Stål
 
 
-40-120°C
100%
 
 
Ingjut.
2-komp
Fiber
 
 
-50-80°C
100%
 
 
Ingjut.
2-komp
Stål
 
 
-50-110°C
100%
 
 

Kassation

Stållinor ska kasseras enligt för utrustningen gällande normer eller enligt maskintillverkarens rekommendationer.
Kassationsbedömning ska endast utföras av en kompetent person med kunskap om gällande normer och standarder.
Bilderna visar typiska exempel på skador och förslitning av stållinor.

VARNING! Bristfällig inspektion beträffande kassation kan leda till allvarliga skador.

Fel
Trolig orsak
Påskyndat slitage
Allvarlig nötning från att ha släpats på marken eller över hinder.
 
Stållinan passar inte applikationen.
 
Linskivor har inte justerats i förhållande till varandra.
 
För stor linföringsvinkel.
 
Sliten linskiva med felaktigt linspår.
 
Linskivor och stödrullar har ojämn slityta.
 
Stela eller förbrukade kullager i linskivor.
 
Hög belastning och kontakttryck på linskivor.
 
För små linskivor/lintrummor.
Snabbt uppkommande trasiga trådar
Stållinan passar inte applikationen.
 
Omvända S-böjningar.
 
För små linskivor/lintrummor.
 
Överbelastning och chockbelastning.
 
Stållinan vibrerar häftigt.
 
Kinkning som har rätats ut.
 
Krossa och tillplattad stållina.
 
“Vobblande” linskiva.
Korrosion
Otillräcklig inoljning.
 
Felaktig lagring.
 
Stållinan har utsatts för syror eller alkalier.
“Kinkar”
Felaktig installation.
 
Felaktig hantering.
 
Slak stållina som dragits åt.
Lokalt slitage
Stållinan krossar sig själv på lintrumman.
 
Utjämningsskiva.
 
Vibrationer.
Förlängning
Överbelastning.
 
Stållinan har passerat normal förlängning och närmar sig haveri.
Trasiga trådar i närheten av infästningen
Vibrationer i stållinan.
 
Infästningen körs för nära linskivor eller lintrumma.
Utslitna linskivor/lintrumma
Materialet är för mjukt.
Tillplattning, avsmalning eller oval form
Linskivans spår är för smalt.
 
Installation och underhåll av lintrummor med flera lager har skett på fel sätt.
Stållinan tvinnar upp sig
Felaktig stållinekonstruktion.
 
Stållinans ände är fäst i en lekare.
Minskning i diameter
Trasig kärna.
 
Överbelastning.
 
Inre slitning.
 
Rostangrepp.
“Fågelbo”
Trånga linskivor.
 
Stålinan tvingas rotera kring sin egen axel.
 
Chockbelastningar.
 
Felaktig installation av killås.
Kärna sticker ut
Chockbelastning.
 
Pålindning på lintrumma gick till på fel sätt.
 
Stållinan tvinnas upp.
 
Lasten snurrar och får stållinan att rotera kring sin egen axel.

Uppnått, eller överskridet antalet synliga trådbrott på enkla och parallellslutna linor som löper i linskivor av stål, signalerar att en lina ska kasseras. För ytterligare information om tillsyn och kassation, se SS-ISO 4309.

Linans kategorinummer
Antalet lastbärande trådar i ytterkardelernaa
Antalet synliga trådbrottb över en längd av:
 
 
 
 
 
 
 
Sektioner av lina som går genom linskivor av stål och/eller spolning i ett lager på lintrumma
 
 
 
Sektioner av lina som spolas i flera lager på lintrumma c
 
 
 
Klassad M1 till M4 eller okänd klass d
 
 
 
Alla klasser
 
 
 
Korsslagen
 
Langslagen
 
Kors- och Langslagen
 
RCN
n
6de
30de
6de
30de
6de
30de
01
n ≤ 50
2
4
1
2
4
8
02
51 ≤ n ≤ 75
3
6
2
3
6
12
03
76 ≤ n ≤ 100
4
8
2
4
8
16
04
101 ≤ n ≤ 120
5
10
2
5
10
20
05
121 ≤ n ≤ 140
6
11
3
6

Förpackning

Stållinor levereras vanligen i ring, på kryss eller på spole/trumma.
Ange önskad förpackning vid beställning.

Lyft / hantering

Vid lyft och hantering av stållinor se till att linan ej skadas av truckgafflar eller annat lyftredskap.

VARNING! Felaktig hantering/lyft kan skada linan.

Lagring

Stållinor ska lagras torrt och väl ventilerat, utan att utsättas för kemikalier eller andra skadliga faktorer. Krävs utomhuslagring ska emballaget täckas väl och skyddas från stark sol. Linorna ska inte placeras i direkt kontakt med golvet och trumman bör placeras så att det är möjligt för luften att flöda runt den. Rotera lintrummorna regelbundet under lång lagring, speciellt då de är placerade i varm miljö. Inspektera linorna regelbundet och återinolja dem vid behov. När linorna ska användas bör principen ”först in, först ut” tillämpas.

VARNING! Felaktig lagring kan leda till skador på stållinan och försämrad prestanda. Förvara aldrig linan i miljö med kraftig temperaturväxling.

 

Inkörning

Innan en nyinstallerad stållina tas i full drift ska utrustningen köras med lätt last, upp till 10% av maxlast (WLL), och reducerad hastighet genom ett flertal böjväxlingar så att linan "självjusteras".

Vid montering av lina är det viktigt att linan kan löpa fritt och att den inte skadas av friktion eller objekt med skarpa kanter.
 

Linans diameter

Före installation ska alltid linans diameter kontrolleras. Mät på en rak sträcka på stållinan. Minst två ställen med minimum en meters avstånd från varandra ska mätas. Vid varje mätpunkt ska två mätningar göras med 90 graders förskjutning i förhållande till varandra. Medeltalet av dessa mått ska vara enligt toleransen i följande tabeller.

Stållinor för allmänt ändamål

Nominell

Tolerans på nominell diameter vid obelastad lina

mm
%
2 till <4
0 +8
4 till <6
0 +7
6 till <8
0 +6
≥8
0 +5

Nominell lin Ø

Skillnaden mellan två mätresultat uttryckt som procent av nominell diameter vid obelastad lina

 
 

Linor med kardeler uteslutande av tråd

Linor med kardeler som innehåller fiberkärna
mm
max %
max %
2 till <4
+7
-
4 till <6
+6
+8
6 till <8
+5
+7
≥8
+4
+6

Stållinor för personhissar

Nominell
lin Ø

Tolerans på nominell diameter för stållinor med fiberkärna/syntetkärna

 
 

Tolerans på nominell diameter för stållinor med stålkärna

 
 
 
Obelastad
Belastad till 5% av min brottlast
Belastad till 10% av min brottlast
Obelastad
Belastad till 5% av min brottlast

Belastad till 10% av min brottlast

mm
max %
min %
min %
max %
min %
max %
≤10
+6
+1
0
+3
0
-1
>10
+5
+1
0
+2
0
-1
Nominell lin Ø
Skillnaden mellan två mätresultat uttryckt som procent av nominell diameter
vid belastning till 5% eller 10% av min brottlast
 
 
Linans ovalitet
Skillnaden mellan diameterns medelvärden
mm
max %
max %
<8
+4
+3
≥8
+3
+2

Avlindning

Felaktig avlindning kan leda till allvarliga skador på stållinan. Linda av enl följande:

- Ring ska rullas ut alternativt placeras på ett roterande centrum.
- Kryss och trummor hängs upp på en axel så att de kan rotera.
- Spola av/på stållinan i samma rotationsriktning.
- I vissa fall är det nödvändigt att trumman bromsas.

- Drag aldrig ut en lina från en icke roterande ring eller trumma - risk för "kink".

VARNING! Felaktig "öppning" av emballaget kan leda till allvarlig personskada, förvissa er först om att linan ej löper ut okontrollerat.

Kapning

Normalt levereras linorna i kapade längder, där ändarna är ”konade” genom glödkapning. Om kapning måste ske på plats vid montering ska linan på var sida om kapningsstället vara väl låst (najad), detta för att linan inte ska bli skadad genom att kardelerna blir lösa och/eller ändrar stigning.

För förfomade standardlinor räcker det normalt med en najning på var sida om kapstället, för ”rotationsfria” och speciallinor krävs minst två najningar på var sida. Längden på varje najning ska vara minst 2 x lindiametern.

Kapning ska ske med kapskiva, skärbrännare eller med speciell linkap.

Efter kapningen ska "najningen" sitta kvar tills alla trådar är väl sammansvetsade.

VARNING! Felaktig kapning kan leda till linskada. Iaktta speciell aktsamhet vid kapning av rotationsfria linor.

Använd skyddsglasögon vid kapning med kapskiva.

Koppling

Vid pålindning kan linstrumpa alternativt påsvetsad ögla användas som koppling mellan gammal och ny lina.

Lekare möjliggör individuell vridning mellan två linor vid ett linbyte, vilket minskar risken för att vridspänning överförs från den ”gamla” linan till den nya.

VARNING! Kontrollera alltid att "linspänning" inte förekommer under installation. Linstrumpa eller hopkoppling bör utrustas med lekare.

Lintrumma - rätt pålindning

Trummans rotationsriktning och linans infästningspunkt är avgörande för om höger- eller vänsterslagen lina skall användas. En enkel regel är följande:

Högergängat linspår på trumman – vänsterslagen lina.
Vänstergängat linspår på trumman – högerslagen lina.

VARNING! Felaktigt val av linslagning kan leda till väsentligt förkortad livslängd.


Vid pålindning förvissa er om att varje varv/lager appliceras med full kontakt mot trumman alternativt underliggande lager. Detta kan utföras med bromsning av emballagetrumman.

VARNING! Felaktig pålindning kan leda till allvarlig skada på lina och utrustning samt ge förkortad livslängd.

Lintrumma - spår

Kontrollera lintrummans allmänna kondition. Om trumman är spårad, kontrollera spårradie och delning med avseende på den nya linans diameter.

VARNING! Lintrumman kan i vissa fall orsaka direkta skador på linan och därmed en för tidig kassation. För liten trumdiameter kan ge permanenta formförändringar på linan vilket med säkerhet leder till en för tidig kassation.

Lintrumma - flera lager

Flera lager lina på trumman kan förorsaka formförändringar (plattning, intryckning etc) i de underliggande varven om ej rätt linkonstruktion används och/eller genom felaktig pålindning.

Lintrumma - linföringsvinkel

För stor linföringsvinkel kan ge upphov till kraftigt slitage av linan mot närliggande varv på trumman.

Lintrumma - kapacitet

Följande formel ger en indikation på hur lång lina med diametern (d) man kan spola upp på en lintrumma.

Linlängd (m) = (A+B) x A x C x π x 106 / d2

A, B och C sätts i meter och d i millimeter.

Tänk på att en ny lina i regel tillverkas med övertolerans.

Linskivor

Innan en ny lina monteras ska linskivornas spår, lager och smörjning kontrolleras. Mät spårdiametern med radietolk och kontrollera spårets allmäna kondition. Spårdiametern bör vara nominell lindiameter +8% till +14% (0,54 x d till 0,57 x d).

VARNING! Slitna linskivor bör bytas/restaureras.

Underhåll

När en stållina är i drift nöts de enskilda trådarna mot varandra. För att minska friktionen smörjs kardelen och kärnan vid tillverkningen. Smörjningen förbättrar linans funktion och ökar dess livslängd. Inspektera smörjningen av linan omedelbart efter installation samt rengör stållinan från främmande material, exempelvis sand eller smuts. Eventuellt måste linan också kompletteras med smörjmedel före igångkörningen.

Stållinor ska underhållas regelbundet och det är viktigt att eftersmörjning sker med jämna tidsintervaller beroende på rådande driftförhållanden och användningsgrad, innan linan visar tecken på korrosion eller att den blir torr, särskilt på de delar som löper över linskivor.

Arbetar linan i en korrosiv miljö, eller under sådana förhållanden att linfett inte kan användas bör tillsynen av linan göras med tätare intervall, eftersom detta ger en förkortad livslängd.

VARNING! En osmord lina eller felaktigt smord lina har en avsevärt förkortad livslängd.

Vid frågor om linsmörjning kontakta Certex för ytterligare råd och hjälp.

Tillsyn

Daglig tillsyn bör göras av linans synliga delar, då detta gör det möjligt att upptäcka slitage, trådbrott, formförändringar och rostangrepp. Man bör vara särskilt obser-vant på de punkter där linan är infäst i kranen.

Periodisk tillsyn ska utföras av kvalificerad person. Tids-intervallet mellan inspektionerna avgörs av hur linan används, omgivande miljö, linans drifttid, kranens klassificeringsgrupp samt lagstiftning.

Vid inspektion av stållinor ska man vara speciellt uppmärksam på de delar av linan som erfarenhetsmässigt utsätts för förslitning och skador.

Slitage, trådbrott, formförändringar och rostangrepp utgör därvid synliga tecken på att linan inte är i bästa skick.

Slitage av stållinor är en normal företeelse som man gynnsamt kan påverka genom att använda rätt linkonstruktion och utrustning. Rätt smörjning av linan minskar såväl yttre som inre slitage.

Trådbrott förekommer vanligtvis i slutskedet av linans livslängd och är en följd av böjutmattning och slitage. Trådbrott på speciella ställen av linan innebär oftast ett mekaniskt fel i utrustningen. Rätt smörjning minskar den inre friktionen vilket innebär minskad risk för utmattning.

Enskilda trådbrott ska åtgärdas genom avlägsnande av tråden, se fig.

Formförändringar är oftast resultatet av mekanisk åverkan på linan. Om formförändringen är kraftig försämras linans hållfasthet.

Rostangrepp, såväl yttre som inre, betyder att lämplig inoljning av linan inte har gjorts. Punktangrepp på yttertrådarna leder snart till trådbrott. Inre rostangrepp inträffar i vissa arbetsmiljöer och är då resultatet av att för lite eller felaktigt smörjmedel har tillsatts. Ett dylikt fel kan upptäckas genom att linans diameter har minskat men fastläggs säkrast genom inre inspektion av linan.

VARNING! Klipp ej av lintråden, böj av den så att brottet kommer "långt in" i linkonstruktionen. Detta minskar risken för utstickande trådända.

VARNING! Om en lina används ihop med syntetiska linskivor kan trådbrott uppstå inne i linan innan dessa blir synliga eller innan något slitage går att se utvändigt. I dessa fall ska ett särskilt inspektionsschema upprättas baserat på tidigare driftdata och med hänsyn till resultaten från de vanliga kontrollerna under drift samt information om detaljerade kontroller av linor som tagits ur drift.