Användning i ogynnsam miljö

Sura/alkaliska förhållanden och kemisk påverkan
De material som används för rundsling och bandstroppar har selektivt motstånd mot kemikalier. Motståndskraften för syntetiska fibrer mot kemikalier sammanfattas nedan:
a) polyester (PES) påverkas inte av mineraliska syror (de flesta) men skadas av alkalier;
b) polyamid (PA) påverkas inte av alkalier men angrips av mineraliska syror;
c) polypropylen (PP) påverkas lite av syror och alkalier, lämpar sig därför där högsta motståndskraft mot kemikalier fordras, lösningsmedel undantagna.

Oskadliga syrelösningar eller alkalier kan genom avdunstning bli så koncentrerade att de kan vålla skada. Förorenade stroppar/sling bör tas ur drift omgående, spolas med kallt vatten, lufttorkas och överlåtas till en sakkunnig person för granskning.

Stroppar/sling med beslag i klass 8/10 samt flerpartiga stroppar/sling med kopplingslänk i klass 8/10 bör inte användas i sura förhållanden. Kontakt med syror eller sur ånga orsakar vätesprödhet i material av klass 8/10/12. Om exponering för kemikalier förutses bör CERTEX rådfrågas.

Temperaturpåverkan
Rundsling och bandstroppar är lämpliga för användning och lagring i följande temperaturområden:
a) polyester och polyamid: -40°C till 100°C,
b) polypropylen: -40°C till 80°C.

Vid låg temperatur och fuktighet uppkommer isbildning. Därigenom kan skärning och skavning uppstå som leder till inre skador i slinget/bandet. Dessutom kommer isen att minska slingets böjlighet och i extremfall göra det oanvändbar.

De angivna temperaturområdena förändras i en kemisk omgivning i de fallen bör CERTEX rådfrågas.

Begränsad uppvärmning av omgivningen inom dessa gränser är acceptabel för torkning.

Påverkan av ultraviolet ljus
De syntetiska fibrer som rundslinget/bandet är tillverkat av är känsliga för en försämring av egenskaper om de utsätts för ultraviolett ljus. Rundsling och bandstroppar bör inte exponeras för direkt solljus eller källor till ultraviolett strålning, eller lagras under sådan inverkan.

 

Före första användning

Före första användning av rundslinget/bandstroppen bör följande kontrolleras:
a) att redskapet överensstämmer med beställningen;
b) att certifikat finns;
c) att märkning för identifiering och maxlast stämmer med certifikatet;
d) att redskapet har journalförts;
e) att stroppen är lämplig för avsett lyft.

 

Säker lasthantering

Förberedelser
När man väljer och specificerar rundsling/bandstroppar tillverkade av syntetiska fibrer bör man ta hänsyn till erforderlig maxlast (WLL) med beaktande av användningssätt och typ av last som skall hanteras. Lastens storlek, form och vikt, tillsammans med avsett användningssätt, arbetsmiljö och typ av last, allt detta påverkar korrekt val.

Det valda slinget/bandet bör ha tillräcklig styrka och längd för användningen. Om mer än ett sling/stropp används för att lyfta en last bör dessa vara identiska. Sling- eller bandmaterialet bör inte påverkas negativt av miljö eller last.

Tillkommande beslag och lyftanordningar bör också beaktas. De bör vara kompatibla med slinget/stroppen. Utformning av bandstroppens ända bör också övervägas, d v s om ändbeslag eller mjuka öglor är lämpliga.

När en bandstropp med mjukt öga används tillsammans med en krok/beslag bör ögats minsta längd ej understiga 3,5 gånger krokens/beslagets maximala tjocklek och i varje fall bör vinkeln som bildas i ögat inte överstiga 20°.

När man kopplar en bandstropp med mjuk öga till en lyftanordning bör den del av lyftanordningen på vilken stroppens öga ligger an vara rak om inte stroppens bärande bredd understiger 75 mm. I detta fall bör infästningen till lyftanordningen ha en krökningsradie av minst 0,75 gånger stroppens bärande bredd. Breda bandstroppar kan påverkas av krokens invändiga radie, d v s en alltför stark krökning förhindrar likformig belastning av bandet över hela dess bredd.

Rundsling och bandstroppar bör ej överbelastas. Korrekt korrektionsfaktor bör tillämpas (se tabell). Maxlast (WLL) för vissa driftssätt kan visas på etiketten. För flerpartiga sling/stroppar bör maximala vinkeln mot vertikalen inte överskridas.

Stroppar/sling bör skyddas från kanter, friktion och nötning, såväl från lasten som lyftanordningen. När förstärkningar och skydd mot skada från kanter och/eller nötning levereras som del av stroppen/slinget bör dessa placeras korrekt. Det kan vara nödvändigt att komplettera med ytterligare skydd.

 

Kopplingsmetoder, Ulyft, Snarat lyft, Symmetri

Kopplingsmetod
Endast beprövade slingningsmetoder bör användas: koppling, lyftning och nedsättning bör planeras innan lyftning påbörjas.

Rundsling/bandstroppar bör placeras i korrekta lägen och kopplas till lasten på ett säkert sätt. Stroppar/sling skall anslutas till lasten så att belastningen är likformig över hela bredden. Sling bör aldrig vridas eller knytas.

Stygn bör aldrig placeras över krokar eller andra lyftanordningar: stygnen bör alltid finnas på stroppens stående del.

Skada på etiketter bör förhindras genom att hålla dem ifrån lasten, kroken och eventuell snara.

Lasten bör kopplas så till stropp/sling att den inte kan stjälpa eller falla ut under lyftet. Stropp/sling bör kopplas så att krokens lyftpunkt ligger direkt ovanför tyngdpunkten och lasten är i jämvikt och stabil. Om lastens tyngdpunkt inte ligger under krokens lyftpunkt kan stroppen/slinget röra sig i kroken.

U-lyft
När U-lyft används bör lasten vara säkrad eftersom denna typ av lyft inte har någon gripverkan i motsats till snarat lyft och stroppen/slinget kan rulla genom krokens lyftpunkt. För stroppar/sling som används parvis rekommenderas en spridare så att stroppens/slingets parter hänger så vertikalt som möjligt och lasten fördelas lika mellan parterna.

Snarat lyft
När en stropp/slinga används för snarat lyft bör den kopplas så att den naturliga vinkeln (120°) bildas och värmeutveckling genom friktion undviks. En stropp/slinga bör aldrig tvingas i läge, ej heller bör man försöka dra åt snaran. För att säkra en last kan en "dubbelsnara" användas, den ger större säkerhet och förhindrar att lasten glider ur slinget.

Symmetri för belastning
För flerpartiga stroppar/sling har värdena för maxlasten (WLL) bestämts under förutsättning att lasten på stropp/slingenheten är symmetrisk. Detta betyder att parterna när lasten lyfts ligger symmetriskt i samma plan och med samma vinkel mot vertikalen.

För trepartiga stroppar/sling, när parterna ligger i samma plan men inte symmetriskt, uppstår den största kraften i den part för vilken summan av vinklarna i planet till de närliggande parterna är störst. Samma effekt uppstår för fyrpartiga stroppar/sling med undantag för att lastens styvhet också måste beaktas. När lasten är stel kan större delen av vikten tas upp av bara tre, eller t o m två parter medan de övriga parterna bara utbalanserar lasten.

 

Säkerhet vid lyftning, sättning av last, förvaring

Säkerhet vid lyftning
Personalens säkerhet under lyftning måste garanteras. Personer i farozonen bör varnas om att lyftet skall äga rum, och om så är nödvändigt evakueras från farozonen.

Händer och andra kroppsdelar bör hållas borta från slinget för att undvika skada när slinget spänns.

Ett provlyft bör göras. Slacket bör tas upp tills stroppen/slinget är spänt. Lasten lyfts en bit för att kontrollera att den är säkrad och intar förutsett läge. Detta är särskilt viktigt för U-lyft eller andra lösa kopplingssätt där friktion håller lasten.

Om lasten tenderar att stjälpa bör den sänkas och kopplas om. Provlyftet görs om tills lastens stabilitet är säkrad.

Under lyftet måste man tillse att lasten är under kontroll, d v s förhindra rotation eller kollision med andra föremål.

Ryck- eller stötbelastning bör undvikas eftersom det ökar krafterna på stroppen/slinget.

En last i stroppen/slinget eller själva slinget bör inte släpas över marken eller ojämna ytor.
 
Sättning av lasten
Lasten bör sänkas ner på samma kontrollerade sätt som vid lyftet. Fastlåsning av stroppen/slinget när lasten sättes bör undvikas. Lasten bör inte ligga på stroppen/slinget om detta leder till skada; att dra fram slinget när lasten vilar på den bör inte förekomma.
 
Förvaring av stroppar/sling
Efter avslutad lyftning bör stroppen/slinget tas tillbaka för lämplig lagring. När stroppar/sling ej används bör de lagras i ren, torr och väl ventilerad omgivning och vid omgivningstemperatur på en ställning, utan kontakt med värmekällor, kemikalier, ångor, korroderande ytor, direkt solljus eller andra källor till ultraviolett strålning.

Före placering i lager bör stroppar/sling granskas för skada som kan ha uppstått under drift. Skadade stroppar/sling bör aldrig återföras till lager.

När stroppar/sling har kommit i kontakt med syror och/eller alkalier rekommenderas sköljning med vatten eller neutralisering med lämpligt medel före placering i lager.

Beroende på materialet i stroppen/slinget och kemikalierna kan det i vissa fall vara nödvändigt att begära ytterligare rekommendationer från CERTEX om den rengöring som skall följa efter att stroppen/slinget har använts i en omgivning med kemikalier.

Stroppar/sling som har blivit våta i användning eller som följd av rengöring bör hängas upp för lufttorkning.