Det finns många termer att hålla reda på inom lyft och det gäller att veta vad de betyder för att göra ett säkert val av lyftutrustning. Vi reder ut skillnaden mellan några av begreppen.


WLL är en vanligt förekommande förkortning när det kommer till lyft. Det står för Working Load Limit och på svenska säger vi ofta "max last". Det innebär att detta är den maximala last som lyftredskapet eller lyftkomponenten är designad för att lyfta, under normala förhållanden. WLL anges av tillverkaren för produkten.

SWL, Safe Working Load, var tidigare en vanligt använd term, men den rättsliga innebörden av ordet "säker" gjorde att termen har ersatts i stor utsträckning. Generellt motsvaras SWL idag av WLL för alla lyftredskap under krankroken, som krokar, schacklar och andra lyftredskap. För kranar, telfrar och vinschar används normalt sett begreppet "nominell kapacitet" (Maximum rating capacity, MRC), för att ange vad kranen får lyfta. Kapaciteten påverkas normalt sett av vikten för eventuellt lyftok eller lyftanordning som är monterad under krankroken.

Begreppet "säker arbetslast" kan fortfarande användas och syftar då till en reducerad last utifrån specifika omständigheter i användningsmiljön. En riskbedömning bör alltid göras av en kompetent person inför ett lyft, för att avgöra om lastkapaciteten riskerar att påverkas.

Minimum breaking load/force, MBL/MBF, eller "min brottlast/-kraft" anger den last eller kraft som ska uppnås innan lyftutrustningen riskerar brott eller sådan förändring som medför att lasten lossnar. Minbrottkraften är den kraft som måste uppnås vid provdragning till brott. Last anges i kg/ton och kraft i kN (kilonewton).

Säkerhetsfaktor (SF) är ett begrepp som anger ett förhållande mellan WLL och MBL, det vill säga hur mycket starkare utrustningen är jämfört med vad den är avsedd att lyfta. Säkerhetsfaktorn anges i standarden för respektive lyftområde och är normalt sett 4:1–7:1.

Därmed kan maxlasten beräknas som WLL MBL/SF.

Provbelastning är den last som tillverkaren har utsatt produkten för vid ett test. Hur mycket en produkt minst ska provbelastas med framgår av aktuell standard.

Tänk på! Vid sammansättning av flera lyftkomponenter till ett lyftredskap är det viktigt att tänka på att det är den komponent med lägst maxlast som bestämmer WLL för det sammansatta lyftredskapet.

För redskap gäller att det WLL som anges avser raka lyft i en part. Vid lyft med flera parter eller i andra formationer beräknas maxlast utifrån angiven faktor.

Sammanfattning:

WLL Den maximala last som lyftredskapet eller lyftkomponenten är designad för att lyfta, under normala förhållanden.
SWL Tidigare en vanlig term, men har idag ersatts av WLL för alla lyftredskap under krankroken. Begreppet används fortfarande inom offshore/marint.
Nominell kapacitet Används för kranar, telfrar och vinschar, för att ange vad dessa får lyfta. 
MBL Anger den last eller kraft som ska uppnås innan lyftutrustningen riskerar brott eller sådan förändring som medför att lasten lossnar.
Säkerhetsfaktor Hur mycket starkare utrustningen är jämfört med vad den är avsedd att lyfta.
Provbelastning Den last som tillverkaren har utsatt produkten för vid ett test.