Icon sustainable offer

Resurseffektivitet och engagerade medarbetareVi strävar efter att uppnå en hållbar verksamhet genom resurseffektivitet och engagerade medarbetare. Med våra värderingar Making things happen, Far-sighted och Good to work with som ledstjärnor skapar vi förutsättningar för en framtid både som företag och arbetsgivare.

Vi minskar våra CO2-utsläpp i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål

Vi har åtagit oss att minska våra CO2-utsläpp enligt Green House Gas Protocol Scope 1 och 2 med 50% fram till år 2030, med år 2020 som baslinje. Vi kommer att få detta att hända genom att fokusera på energieffektivitet, elektrifiering och användning av förnybara energikällor.

Vi minimerar avfallet och ser allt avfall
som en resurs

Som en del av vår hållbarhetsstrategi vill vi minska vårt avfall så mycket vi kan. Det långsiktiga målet är att inget avfall ska gå till deponi eller förbränning. För att säkerställa ständiga förbättringar och ett systematiskt arbetssätt inom miljöområdet är vi certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.


Att ta ansvar för våra utläpp relaterade till verksamheten är viktigt för att visa både kunder och medarbetare att vi gör vad vi kan för att bidra till en hållbar framtid. Klimatkrisen är en global fråga som vi måste lösa tillsammans och ta ansvar för i varje handling"

Håkan Donnerlid, vd CERTEX 

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren i vår bransch

...därför erbjuder vi våra anställda koncernövergripande personalutvecklingsprogram och fokuserar på välbefinnande på arbetsplatsen samt mångfald och inkludering.


Säkerheten först
På CERTEX sätter vi alltid säkerheten främst och vår arbetsplats ska bidra positivt till våra kollegors välbefinnande. Alla människor som är involverade i vår verksamhet ska vara trygga när de är på jobbet och vår syn på säkerhet innefattar både fysisk och psykisk hälsa. Vi är certifierade med hälso- och säkerhetsstandarden ISO 45001 för att ha en väletablerad och systematisk metod för att förebygga och hantera risker och olyckor.

Good to work with
Ett av våra kärnvärden är Good to work with – både externt och internt. Vår etiska kod är en riktlinje för etiskt sunt beteende för alla anställda. Det är en förlängning av våra kärnvärden, en enkel karta till vad företaget förväntar sig av oss i olika sammanhang av vårt dagliga arbete.

För att säkerställa att våra medarbetare följer våra värderingar och policyer finns en koncerngemensam visselblåsartjänst som sköts av en extern part. Vi uppmanar alla medarbetare och samarbetspartners att berätta om alla åtgärder som går emot det vi står för som företag – det skapar trygghet och hjälper oss att uppnå en god företagskultur.


Hållbarhet i leverantörskedjan

Genom att samarbeta med leverantörer som delar våra värderingar och uppfyller våra hållbarhetsstandarder ser vi till att alla länkar i kedjan delar samma mål, en hållbar leverantörskedja.

Hållbarhet i kunderbjudandet

Vi sätter vår stolthet i att erbjuda säkra produkter och tjänster för att möta kundernas kvalitetsförväntningar och för att förbättra deras hållbarhetsprestanda.