Publicerad av: Emma Max

Hållbarhetsarbete som ger global effekt

CERTEX har sedan lång tid tillbaka fokuserat på att driva en hållbar och långsiktig verksamhet. Under hösten 2019 certifierades miljöledningssystemet enligt ISO 14001 och nya hållbarhetsmål implementerades. Med fokus på fem huvudområden och med ambitiösa handlingsplaner för respektive område, ger hållbarhetsarbetet även effekter långt in hos företagets underleverantörer.

– Vi har satt höga hållbarhetsmål inom främst fem olika områden där vi ser att vi kan göra stor skillnad – arbetsmiljö, resursanvändning, produkter, affärer samt socialt ansvar. I arbetet med våra leverantörer är vår Code of Conduct, som vi har gemensamt inom Axel Johnson International, ett viktigt verktyg. Genom att bland annat ställa krav på säkra, jämställda och hälsosamma arbetsmiljöer hos våra leverantörer kan vi medverka till en ökad hållbarhet i flera led säger Håkan Donnerlid, VD på CERTEX.

Tack vare Axel Johnson Internationals storlek och inköpskraft har gruppen styrkan att få till förändringar som leder till omedelbara förbättringar hos leverantörer. Två nyckelpersoner för företagets hållbarhetsarbete med leverantörer av egna varumärken är Alice Yang och Helen Qi som arbetar på SCM:s Citras kontor i Ningbo, Kina. Sedan februari 2019 utför de hållbarhetsrevisioner hos leverantörer av egna varumärken runt om i Kina. Med hjälp av lokala granskningar säkerställs ansvarsfull produktion, goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, det vill säga att vår Code of Conduct efterföljs.

Trots den kinesiska regeringens satsning på stärkta miljöskyddslagar återstår fortfarande många utmaningar när det kommer till miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter inom främst små och mellanstora industrier.

– Det finns två huvudsakliga faktorer som påverkar en leverantörs inställning till hållbarhet; brist på transparens och brist på stöd från ledningen, säger Alice.

När en revision genomförs tittar Alice och Helen extra noga på en rad olika områden; säkerhetsmedvetenhet, anställningsavtal, arbetsmiljö, löneförhållanden, hantering av avloppsvatten, hantering av luftutsläpp och hantering av kemikalier.

– Vi har varit med om en del överträdelser som inte har följt vår Code of Conduct, bl.a. bristande hantering av avloppsvatten, säkerhetsaspekter gällande kemikalier i fabrik och felaktig användning av skyddsutrustning, säger Helen.

Efter det att leverantören granskats, graderas den som en leverantör med hög, medel eller låg risk. Leverantören får därefter ett uppföljningsmöte då en åtgärdsplan presenteras och godkänns av båda parter. . I planen framgår vilka åtgärder som måste vidtas samt en tidsplan för åtgärderna. Ett uppföljningsbesök genomförs för att säkerställa att leverantören utfört nödvändiga åtgärder.

– Om det är så att en leverantör inte agerar för att utvecklas och möta den överenskomna åtgärdsplanen och därmed inte lyckas erbjuda en säker och hälsosam arbetsplats för sina anställda, kommer vi att avsluta samarbetet, förklarar Helen.

Konceptet har haft en framgångsrik påverkan på leverantörerna. De flesta genomför de åtgärder som krävs efter det att de granskats.

– Det blir lätt fokus på vilka typ av problem vi upptäcker. Det finns dock många bra exempel bland våra leverantörer, där de hanterar miljörelaterade områden på ett ansvarsfullt sätt och uppfyller kraven för goda arbetsförhållanden, avslutar Alice.

 

Läs mer om CERTEX hållbarhetsarbete.

Läs mer om Axel Johnson Internationals hållbarhetsarbete och hela artikeln om Helen och Alice arbete på Axel Johnsons hållbarhetssida.